¿çme ve Kullanma Suyu Problemleri ve Çözümü: Çar¿amba Ovas¿ Örne¿i

von ¿Irin, Gökhan
Zustand: Neu
€ 39,90
inklusive MwSt. - GRATIS LIEFERUNG
¿Irin, Gökhan ¿çme ve Kullanma Suyu Problemleri ve Çözümü: Çar¿amba Ovas¿ Örne¿i
¿Irin, Gökhan - ¿çme ve Kullanma Suyu Problemleri ve Çözümü: Çar¿amba Ovas¿ Örne¿i

Dir gefällt dieses Produkt? Sag's weiter!

€ 39,90 inkl. USt.
Nur noch 1 Stück verfügbar Nur noch 1 Stück verfügbar Mehr als 10 Stück verfügbar
Lieferung: zwischen Dienstag, 16. August 2022 und Donnerstag, 18. August 2022
Verkauf & Versand: Dodax

Beschreibung

Bu çal¿¿mada, Çar¿amba Ovas¿ Sol Sahilindeki baz¿ köylerde içme ve kullanma suyu problemleri ve bu problemlerin çözümüne ili¿kin öneriler getirilmeye çal¿¿¿lm¿¿t¿r. Mevcut su kaynaklar¿n¿n köylerde yap¿lan dä¿t¿ma göre de¿erlendirilmesinde köylerin % 24¿ünde suyun yeterli oldu¿u, % 76¿ s¿nda ise yetersiz oldu¿u tespit edilmi¿tir. Köylerin gelecekteki nüfus art¿¿¿ dikkate al¿nd¿¿¿nda yeni su kaynaklar¿n¿n kullan¿ma sunulmas¿ gereklili¿i ortaya ç¿kmaktad¿r. Yörede kullan¿lan ve arät¿rma alan¿ içerisinde incelenen içme ve kullanma sular¿n¿n % 26¿s¿ fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak uygun nitelikte oldu¿u tespit edilmi¿tir. Çal¿¿ma sonunda çal¿¿ma alan¿nda yer alan yerle¿im birimleri için içme ve kullanma suyu dä¿t¿m sistemi planlanm¿¿t¿r. Yap¿lan hesaplamalara göre sistem ihtiyaç debisi 96,52 l/s olarak bulunmu¿tur. Mevcut su kaynä¿ günümüz ko¿ullar¿nda yeterli görünmekle birlikte, gerekli önlemler al¿nmad¿¿¿ takdirde gelecekte yetersiz kalacä¿ saptanm¿¿t¿r.

Mitwirkende

Autor:
¿Irin, Gökhan
Karadavut, Sedat

Weitere Informationen

Biografie:
1975 y¿l¿nda Gümü¿hane¿nin Torul ¿lçesine bäl¿ Yukar¿uluköy¿de do¿du. L¿sans e¿itimini OMÜ Ziraat Fakültesi Tar¿msal Yap¿lar ve Sulama Bölümününde, Yüksek lisans e¿itimini OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tar¿msal Yap¿lar ve Sulama ABD da tamamlad¿. Samsun ¿l Tar¿m ve Orman Müdürlü¿ü bünyesinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görevine devam etmektedir.
Sprache:
Türkisch
Auflage:
1/2019
Seitenanzahl:
84
Medientyp:
Taschenbuch
Verlag:
LAP Lambert Academic Publishing

Stammdaten

Produkttyp:
Taschenbuch
Veröffentlichungsdatum:
1. März 2019
Verpackungsabmessungen:
0.22 x 0.15 x 0.007 m; 0.151 kg
GTIN:
09786139458639
DUIN:
BPAKV1SN1OC
€ 39,90
Wir nutzen Cookies auf unserer Website, um deinen Besuch effizienter zu gestalten und dir mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Klicke daher bitte auf "Cookies akzeptieren"! Nähere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.